بسته های آموزشی پزشکی :

بسته های مکاتبه ای (آموزش از راه دور) زیر مجموعه پزشکی شامل دوره های ذیل میباشد:
1 - دوره تکنسین داروخانه (دارویار یا نسخه خوان داروخانه)
2 - دوره دستیار دندانپزشک (نرس دندانپزشک)
3 - دوره کمک پرستار (امداد و کمک های اولیه)
4 - دوره مراقبت از پوست و مو (Skin Care)
که به معرفی هر یک در بخش مربوطه خواهیم پرداخت.
تکنسین داروخانه


دستیار دندانپزشک


کمک پرستار